Tříkrálová sbírka

Historie a tradice Tříkrálové sbírky

Svátek Tří králů je tradičně spojený s Tříkrálovou sbírkou České katolické charity na pomoc potřebným a je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Stovky skupinek koledníků vyrážejí do ulic měst a obcí s označenými kasičkami, a z výnosu charitní sbírky jsou pak podpořeny různé sociální a humanitární projekty. Sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále.

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna. Svátek Tří Králů odjakživa doprovázejí různé lidové zvyky. Koledování se účastnili nejprve kantoři, duchovní a žáci, později se přidaly i chudé děti, které chodily 6. ledna po domech oblečené za Tři krále, zpívaly koledu a posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným letopočtem. Dostaly za to vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Tato tradice s nástupem komunistického režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.

Poprvé v novodobé historii se podařilo Tříkrálovou sbírku zorganizovat a obnovit tak její tradici v roce 2000 v Olomoucké arcidiecézi. O rok později byla tato sbírka úspěšně zorganizována na celorepublikové úrovni.

Také v naší farnosti se od roku 2001 stala Tříkrálová sbírka milou a smysluplnou lednovou tradicí.

V předvečer Tříkrálové sbírky při páteční mši svaté probíhá žehnání darů (vody, kadidla a křídy) a uděluje se požehnání koledníkům a jejich vedoucím:

Milí koledníci! Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslích chudé a bezmocné dítě, ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tak jako tito mudrci chcete také vy lidem přinést radostnou zprávu, že Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí.

Následující den se do ulic vydávají skupinky koledníků v tříkrálových kostýmech společně s dospělým doprovodem, aby obcházely dům od domu a předávaly lidem radostné poselství o narození Krista. Často si musí doslova prošlapat cestu závějemi a koledovat i v nevlídném mrazivém počasí. Součástí koledy je žehnání příbytků nápisem K + M + B + posvěcenou křídou na dveře domu, rozdávání kadidla, cukru, informačních letáčků a zpívání tříkrálového poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Zkratka K + M + B + se běžně vykládá jako iniciály tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat (latinský ekvivalent C + M + B +) = Kristus, ať požehná tomuto domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka spojující iniciály.

Každá skupinka je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity, do které mohou lidé přispět libovolným obnosem. Každoroční výnos sbírky putuje především na hospicovou péči těžce nemocných a umírajících lidí, dále na pomoc handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni, mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v rámci Oblastní charity Rajhrad, do které jsme jako farnost zařazeni. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Po dokončení sbírky jsou následně všechny naplněné pokladničky rozpečetěny a spočítány na Úřadě městyse v Pozořicích. Když Tříkrálová sbírka začínala, nikdo netušil, jak pozitivní výsledky bude i po letech přinášet. Ačkoliv záměrem sbírky není vybírání rekordních částek, ale především jde o snahu, aby koledníci svým příchodem naplnili domovy Božím pokojem, láskou a radostí, celkový výnos sbírky v Pozořicích je díky štědrosti občanů rok od roku stále vyšší, v letošním roce 2019 se její výnos vyšplhal na více než 100 000,- Kč. Naše farnost každoročně připravuje pro koledníky a všechny, kteří s Tříkrálovou sbírkou pomáhali, malé občerstvení jako poděkování za jejich ochotu a vynaložené úsilí. Toto posezení se koná tradičně na faře v Pozořicích a je takovým příjemným zakončením celé sbírky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace