Stanovy Ekonomické rady

STANOVY EKONOMICKÝCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

1. Základní ustanovení
1.1. Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.
1.2. Při hospodaření s majetkem dbá ERF příslušných ustanovení CIC a obecně závazných právních předpisů.
1.3. Předsedou ERF je farář. Jako statutární zástupce farnosti má a uplatňuje všechna práva a povinnosti z toho vyplývající. Ostatní členové ERF mají poradní hlas.
1.4. Stejné postavení jako farář má vůči ERF také administrátor farnosti nebo ten, kdo byl ordinářem pověřen správou majetku farnosti.


2. Úkoly a činnost ERF
2.1. Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.
2.2. Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.
2.3. Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hospodářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.
2.4. Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o závažné majetkové záležitosti např.:

  • smlouvy podléhající schválení ordinářem
  • velké opravy farních objektů
  • zahájení podnikatelské činnosti farnosti
  • zahájení jiné systematické činnosti farnosti s ekonomickým dopadem, jako např. sociální pomoci
  • potřebným apod.
  • způsob dlouhodobého uložení finanční částky přesahující 100 000 Kč
  • výdaj finanční částky přesahující hodnotu 50 000 Kč
  • půjčky

2.5. Členové ERF vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. Konečné rozhodnutí přísluší faráři.
2.6. Je možné a vhodné, zvláště jedná-li se o složitější nebo odborné otázky, přizvat na jednání ERF odborníky, kteří mohou lépe vysvětlit problematiku a nabídnout možná řešení.
2.7. Po svém jmenování se členové ERF seznámí s inventářem kostela a fary a na konci každého roku provedou kontrolu inventáře, při níž zapíší nově nabyté věci, případně některé navrhnou k vyřazení z inventáře.


3. Zápis z jednání ERF
Z jednání ERF sepíše určený člen zápis, ve kterém se stručně zaznamenají projednané záležitosti, případně i výsledek hlasování. Zápis podepíše předsedající a zapisující.
4. Zřízení ERF
4.1. Zřízení ERF je v každé farnosti povinné. Farář ji zřídí nejpozději do 15. dubna 2002.
4.2. Výjimku z povinnosti zřídit ERF uděluje diecézní biskup, který může ze závažných důvodů dát souhlas, aby místo ERF byli jmenováni pouze dva ekonomičtí poradci (viz kán. 1280 CIC).


5. Členství ERF
5.1. Členy ERF jmenuje farář z aktivních farníků, kteří řádně plní své náboženské povinnosti, mají přiměřené znalosti v oblasti ekonomie a práva, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu u většiny členů farní obce. Tuto funkci je nutno odlišit od služby kostelníka. Doporučuje se, kde je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.
5.2. ERF má 3 – 5 členů.
5.3. Z členství v ERF jsou vyloučeny osoby, které jsou vůči faráři ve vztahu pokrevního příbuzenství nebo švagrovství až do čtvrtého stupně, a členové jeho domácnosti.
5.4. Členové ERF jsou jmenováni farářem na dobu pěti let s možností opětovných jmenování.
5.5. Kde pro nedostatek odborníků není možno ustanovit ERF v každé farnosti, ustanoví farář společnou ekonomickou radu pro několik farností nebo celý svůj pastorační obvod.
5.6. Třebaže farní vikář není členem ERF, je vhodné přizvat jej na jednotlivá zasedání, aby se obeznámil s vedením farnosti. Nezúčastní se však hlasování.


6. Ustavení ERF
6.1. Před prvním jednáním ERF jsou její členové představeni farnosti a uvedeni do funkce farářem nejlépe před shromážděným farním společenstvím a složí tento slib: “Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.”
6.2. Po složení slibu předá farář členům ERF jmenovací dekrety.
6.3. Vznik ERF se jmenovitým seznamem jejích členů nahlásí farář neprodleně písemně příslušnému děkanovi.


7. Zánik členství ERF
7.1. Předsedovi ERF zaniká členství v ERF ztrátou církevního úřadu.
7.2. Členům ERF zaniká členství:
a) ukončením funkčního období;
b) vzdáním se členství;
c) písemným odvoláním farářem, když člen neplní své povinnosti, ztratil zájem o dění ve farnosti či
bezúhonnost a dobrou pověst, nebo jeho činnost narušuje spolupráci v ERF nebo ve farnosti;
d) úmrtím;
e) uložením církevního trestu.
7.3. Na uvolněné místo jmenuje farář jiného člena. Odvolaný člen se může odvolat k ordináři. Odvolání nemá odkladný účinek. O odvolání člena a jmenování nového člena ERF informuje farář farní společenství i ERF, přičemž dbá o zachování dobrého jména odvolaného člena.
8. Zánik ERF
Při uprázdnění úřadu faráře ERF trvá. Nový farář buď dosavadní ERF potvrdí do konce jejího funkčního období, nebo ji nepotvrdí, a pak je povinen nejpozději do 6 měsíců jmenovat ERF novou.


9. Závěrečná ustanovení
9.1. Farář může v odůvodněných případech požádat biskupa o dispens od těch ustanovení stanov, která v jeho farnosti není vhodné nebo možné aplikovat.
9.2. Stanovy nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2002.


V Brně dne 11. 12. 2001 Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace